Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP425 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Espanyol)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Els estudiants que es presenten a la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, o a l'examen final teòric-pràctic (si escau), es consideraran presentats en la convocatòria.

Els estudiants haurien de superar les següents proves:

- una prova pràctica (50%), consistent en el desenvolupament d'un projecte d'innovació educativa;

-una prova teòrica (50%), consistent en l'elaboració d'un assaig entorn de les lectures i els coneixements adquirits durant el curs; en aquest apartat també es tindrà en compte la participació en les activitats de classe, inclosos els fòrums que s'introduïsquen en l'aula virtual.

Haurien d'obtenir un mínim de 25% en cadascuna d'elles per a poder sumar les notes.

Totes les parts són recuperables.