SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP316 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Geografia i Història

Anual

Sistema d'avaluació

Prueba práctica

50%

Prueba teórica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. L'alumnat que es presente a més d'un 60% de les activitats avaluables es considerarà presentat en la convocatòria. La valoració de les proves superades es conservarà, si escau, durant totes les convocatòries. Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria podran presentar-se a la segona convocatòria realitzant les mateixes proves i entregant-les a través de l'Aula Virtual. Quan l'alumne o l'alumna no haja aprovat en primera convocatòria tornarà a ser avaluat en segona convocatòria de totes les proves.

Prova teòrica (50%). Cada alumne o alumna haurà d'elaborar una activitat didàctica original que, sobre un tema a convenir entre alumnat i professorat, haurà de ser exposada en l'última sessió de manera individual (5 minuts per alumne) i entregada a través de l'Aula Virtual. Aquesta activitat s'orientarà preferentment a fomentar l'aprenentatge autònom de l'alumnat d'un contingut transversal, realitat o període històric a través de les obres d'art que va generar. No haurà d'excedir les 15 pàgines.

Prova pràctica (50%). S'avaluarà la participació en les pràctiques i les exposicions orals en grup dels temes exposats en classe pel professorat. Cada alumne o alumna haurà d'elaborar una breu memòria escrita individual amb una pàgina dedicada a cada pràctica que entregarà a través de l'Aula Virtual.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16