SAP305 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Socials i Humanitats)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teórica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Prova teòrica (50%): tasques d'avaluació contínua (50%), l'estudiantat ha de realitzar tasques diàries de les quals no s'exigeix una nota mínima per a aprovar l'assignatura.

Els i les que no puguen assistir algun dia a les activitats realitzades en classe han de contactar amb la docent per a concretar la manera de recuperar-la.

Prova pràctica (50%): es realitzarà un projecte en equip que inclourà la presentació oral d'aquest.

- Presentació oral i participació en l'avaluació dels projectes (20%): exposició del treball acadèmic. Aquesta activitat no és recuperable. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

- Elaboració del projecte (30%). Recuperable en les següents convocatòries.

Cal complir els terminis d'entrega de les tasques acordats en classe i especificats en l'Aula Virtual de l'assignatura, en cas contrari les activitats fora de termini seran penalitzades en un 30% menys de la nota obtinguda.

L'estudiant o estudianta es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats valorables.