SAP205 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Formació Professional)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

10.2.1. Criteris de superació

La prova teòrica (50%) es desglossa en 2 tipus d'activitats d'avaluació:

A) Activitats entregables (25%), l’estudiantat haurà de realitzar tasques diàries de les quals no s'exigeix una nota mínima per aprovar l'assignatura. La nota obtinguda per aquestes activitats d'avaluació contínua es conservarà en totes les convocatòries del curs.

B) Examen final (25%), prova escrita final individual sobre els coneixements de l’assignatura. Per aprovar l'assignatura s'exigeix que s'aconsegueixe un mínim de 5 sobre 10 (la meitat del 25%). Aquest examen és recuperable: en la segona convocatòria es guarda nota de la 1ª convocatòria a l’estudiantat aprovat i el suspès farà un nou examen final.

La Prova pràctica (50%) consistirà en la realització en equip d'un projecte d'innovació docent i investigació educativa mitjançat el qual es desenvoluparan i avaluaran tots els resultats pràctics de l'assignatura. Per aprovar l'assignatura és necessari aconseguir un mínim de 5 sobre 10 (la meitat del 50%). Aquesta prova és recuperable: en segona convocatòria es guarda nota de la 1ª convocatòria a l’estudiantat aprovat i el suspès haurà de revisar i millorar el projecte presentat en la convocatòria anterior.

10.2.2. Criteris de presentat.

Es considerarà presentat a l'assignatura i es qualificarà en actes a tot l’estudiantat que es present a l'examen final o que lliure el projecte d'innovació docent i investigació educativa.