Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada en l'assignatura es caracteritza, entre altres coses, per ser activa, participativa, i diversificada. Es realitzarà per mitjà de l'alternança de sessions teòriques, junt amb sessions de problemes d'aplicació, elaboració de projectes, pràctiques de laboratori, eixides de camp, conferències, seminaris, etc. Per a desplegar la metodologia s'utilitzaran diferents tipus d'activitats, integrades en diferents etapes del procés ensenyament-aprenentatge, com són: activitats d'introducció/motivació, activitats de desenvolupament, activitats de reforçament, activitats d'ampliació, activitats d'aplicació, i activitats de síntesi.
A més, es plantejaran diferents tipus d'estratègies metodològiques tant de treball individual (per mitjà d'un seguiment tutoritzat del treball diferencial de l'alumnat realitzant una revisió de cada una de les etapes del treball a fi que l'alumne o l'alumna assolisca uns coneixements i competències tecnicopràctics abans de l'avaluació final) com de treball col·laboratiu com:

- Seminaris: possibilitat de seminaris de professorat visitant, investigadors o estudiantat de doctorat en cada una dels temes desenvolupats.

- Jornades: la possibilitat de realitzar unes jornades en què s'exposarien diversos treballs d'investigació realitzats pel mateix alumnat a fi d'incentivar el coneixement de temes vinculats a la geologia, l'edafologia, i /o la climatologia.
- Treball en grup: en aquest apartat es pretén aproximar l'alumnat a una possible realitat professional propera. Algunes de les estratègies per a desenvolupar aquest apartat serien: role playing, peer toutoring, puzzle d'Aronson o grups d'experts.
-TIC: tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la geologia, l'edafologia i la climatologia, partint des de la mateixa aula virtual de l'assignatura, i els possibles projectes que es puguen realitzar desenvolupant wikis, blogs, i altres referides als continguts de l'assignatura.
-Cicles de conferències impartides per experts, per a refermar tot el procés d'ensenyament-aprenentatge es donarà gran importància al desenvolupament de l'acció tutorial.

Un possible esquema de la metodologia seria:

- Ensenyament teòric (i d'aplicació):
(Aula TD2203AA) Revisió dels conceptes geologia, edafologia i climatologia d'interès per al correcte desenvolupament de les sessions pràctiques i d'aplicació. Resolució i anàlisi de problemes d'aplicació.
- Ensenyances pràctiques:
(Laboratori de Cristal·lografia i Mineralogia TD1306, i aula TD2203AA) Practiques de geologia, edafologia, i climatologia. Resolució de problemes d'interès en enginyeria agroalimentària i eixides de camp de caràcter geològic, edafològic, i ambiental.
-Tutories: TD2203AA
Tutorització dels projectes en grup i de manera individual.

- Avaluació:
Execució, participació i exposició dels treballs de grup tutoritzat, resolució de problemes no tutoritzats, exercicis en classe, exercici extens de revisió de les matèries treballades al llarg del curs.
- Treball personal:
Resolució de problemes no tutoritzats, preparació del treball a realitzar en les sessions pràctiques, desenvolupament dels treballs en grup i individuals.