Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació


En l'avaluació ordinària els criteris de qualificació estaran distribuïts de la manera següent:
Prova escrita: 65%
Treball individual: 15%. Aquest treball serà assignat a principi de curs i serà desenvolupat al llarg del mateix (activitats no presencials). El treball tindrà una data d'entrega (no s'admetrà l'entrega posteriorment a la data fixada).
Treball en grup: 10%. Aquest treball serà assignat a principi de curs, quedant definit el grup, i serà desenvolupat al llarg d'aquest (activitats no presencials). El treball tindrà una data d'entrega (no s'admetrà l'entrega posteriorment a la data fixada).
Pràctiques i problemes d'aplicació: 5%. Aquest apartat comprèn el desenvolupament de les pràctiques, així com l'entrega dels informes de les mateixes, juntament amb els problemes d'aplicació realitzats durant el curs, el contingut dels quals podrà estar representat en la prova escrita. Es podrà procedir a una revisió del treball que es desenvolupa en classe, la qual cosa pot ser realitzada dues vegades en dies no anunciats prèviament. Una de les revisions podria realitzar-se en començar la classe i en la qual es demanaria que s'escriguera un resum molt breu de la pràctica o bé del problema d'aplicació que hi ha previst desenvolupar en la sessió que comença. L'altra serà, un altre dia, cap al final de la sessió de pràctiques, i en aquesta es revisarà el grau de correcció i desenvolupament de la pràctica realitzada.
Eixides de camp, seminaris, tutories, conferències: 5%. Correspondran a aquest apartat: l'activitat d'eixida o d'eixides de camp, de les quals s'ha d'entregar un informe, la participació en seminaris, tutories i/o assistència a conferències amb l'entrega d'una breu memòria.
Finalment, l'avaluació serà realitzada amb el grup complet, encara que el treball d'investigació i les activitats pràctiques es realitzaran en grups reduïts. D'altra banda, en l'apartat a) es detallen les notes mínimes de cada una de les proves i en l'apartat b) s'especifica que per a poder ser avaluat l'alumnat ha d'haver participat en totes i cada una de les proves avaluatives.

a) La nota mínima de cada una de les proves serà:
- Examen: 6 sobre 10

-Eixides de camp, seminaris, pràctiques, participació en tutories, conferències: 5 sobre 10.
-Treballs en grup: 6 sobre 10, amb qualificació individual.
-Projecte (treball individual): 5 sobre 10.

b) No assistir a alguna de les avaluacions previstes comporta automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació global. D'altra banda, en presentar-se a l'examen (prova escrita extensa de caràcter teoricopràctic) es considerarà presentat o presentada en una convocatòria.