Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1811 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

FB3.3.5 - CB01, CG06 - Ser capaç de sintetitzar i analitzar descriptivament un conjunt de dades.

FB3.3.4 - CB01, CG06 - Ser capaç de plantejar problemes de optimització senzills i realistes que puguen ser resolts amb les eines de programació lineal. Sintetitzar la informació rebuda, formular els models lineals pertinents, aplicar el Mètode Simplex i analitzar i interpretar les solucions obtingudes.

FB3.3.3 - CB01, CG06 - Ser capaç d'obtenir intervals de confiança per a paràmetres d'una població normal i de plantejar i resoldre problemes de contrasts d'hipòtesis estadístiques, tant paramètrics com no paramètrics, en una o dues poblacions.

FB3.3.2 - CB01, CG06 - Ser capaç de formalitzar i resoldre models de disseny d'experiments bàsics.

FB3.3.1 - CB01, CG06 - Saber calcular probabilitats de successos a partir de la definició i a partir de les distribucions probabilístiques més usuals, així com a partir de les probabilitats d'altres successos, usant les propietats de la probabilitat i de les probabilitats condicionades.