Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1807 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades per a aquest grau, es preveuen les següents metodologies docents:

· Lliçó magistral: Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada, d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

· Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

· Treball de laboratori: Mètode que consisteix a desenvolupar, per l'alumnat, un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumnat.

· Aprenentatge basat en problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge, el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professorat, l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

· Estudi de casos: Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar i, de vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

· Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en què els estudiants i les estudiantes duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats, i tot això a partir del desplegament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

· Aprenentatge cooperatiu o en equip: Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual l'alumnat és responsable del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a assolir metes i incentius grupals.

· Aprenentatge a través de l'aula virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en què s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.