Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Evaluación continua

30%

Criteris de superació

La nota final estarà basada en l'avaluació de les competències següents: (a) coneixement de la llengua estrangera, (b) aprenentatge autònom i (c) capacitat per a produir textos en anglés relacionats amb la Ciència i la Tecnologia.

Per a superar l'assignatura, els i les estudiants hauran de realitzar un examen escrit a final de curs compost per un mòdul d'ensenyances teòriques i un mòdul d'ensenyances pràctiques (Problemes) . El 70% de la nota final se centrarà l'avaluació d'estos dos mòduls, que tindran un pes específic d'un 50% i un 20% de la nota final, respectivament. Així mateix, els i les estudiants hauran de realitzar un mòdul d'anglés conversacional en l'entorn de treball. L'avaluació del dit mòdul es realitzarà en l'aula al llarg del semestre. Un 30%de la nota final estarà basada en l'avaluació d'este mòdul  (Laboratori) . La nota final serà la suma de l'examen escrit (70%) i de l'avaluació contínua (30%) . És obligatori traure una nota igual o superior al 50% tant en el mòdul d'ensenyances teòriques com en els mòduls d'ensenyances pràctiques (PR, Laboratori) per a aprovar l'assignatura.

Els o les estudiants es consideraran presentats a una convocatòria al presentar-se a l'examen escrit, que inclou el contingut tant de la part teòrica com de la pràctica (TE i PR, respectivament).

Als alumnes que no hagen superat l'assignatura en primera convocatòria, se'ls mantindran les notes (només per al mateix curs acadèmic) d'aquells mòduls (Teoria, Problemes o Laboratori) en els que hagen obtingut una qualificació igual o superior a 50%.                                             

Els estudiants que no poden assistir a les sessions del Laboratori hauran d'informar el seu professor de laboratori durant la primera setmana del semestre. Aquests estudiants poden realitzar un examen oral final (basat en el material del laboratori) al final del semestre, sempre que presentin una justificació per no assistència (laboral o mèdica). Un dia i hora per a l'examen oral serà acordat amb el professor de laboratori.

Finalment, en la convocatòria extraordinària, la nota final serà la suma de la nota obtinguda en l'examen escrit (70%) i en la prova oral (30%) preparats per a la dita convocatòria.

Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."