Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis

30%

Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts

20%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació

Per a superar l’assignatura s’han de superar,  amb un 5 o més, cadascuna de les dues proves bàsiques de les quals consta l’avaluació (treball de grup i treball individual) que permeten desenvolupar amb un grau suficient les diferents competències treballades en l’assignatura. Aquestes dues parts de l’avaluació constitueixen les proves necessàries per a considerar com a presentat a l'estudiantat en una convocatòria. En cas que no realitze aquestes dues proves se’l valorarà com a no presentat.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació 

Qui no participe a les sessions presencials farà una prova final de l’assignatura per tal de recuperar les activitats no realitzades. 

A. ITINERARI PRESENCIAL

1.Treball de grup (Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers):

Per a valorar el treball de grup es tindran en compte les competències bàsiques treballades en l'assignatura de manera col·laborativa:

- Categorització/indexació a partir de les qüestions bàsiques que orienten la reflexió en educació.

- Anàlisi, reflexió teòrica i argumentació del posicionament del grup sobre el fet educatiu. Aquesta, com a producte, es concreta en l'entrega final de l'article o articles d'opinió realitzats pel grup.

El treball donarà una nota idèntica a cadascun dels membres del grup.

S'avaluarà mitjançant la Rúbrica de treball en grup que, al mateix temps, ofereix les orientacions bàsiques per a orientar el document escrit.

La nota mitjana dels treballs avaluats constituirá la nota final del grup que ha de ser igual o major de 5. En cas contrari, cal fer un treball de recuperació acordat amb el professor.

La nota de grup conformarà el 30% de la nota final. 

 

2. Treball individual (Elaboració i/o exposició de treballs):

Es realitzarà una prova escrita en línia de l'anàlisi d'un fragment o comentari de text en la que cal fer ús dels coneixements i recursos adquirits al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Es podrà utilitzar tot el material documental que l'estudiant desitge.

S'avaluarà mitjançant la Rúbrica de treball individual (que també ofereix les orientacions bàsiques per a realitzar el document escrit).

La nota ha de ser igual o major de 5. En cas contrari, cal fer un treball de recuperació, acordat amb el professor.

La nota individual conformarà el 40% de la nota final. 

 

3.  Avaluació docent (Entrevista de tutorització i/o informes d'experts):

El professor de l'assignatura valorarà la implicació de l'estudiantat tant de manera presencial com en l'aula virtual (en els fòrums corresponents).

La nota d'avaluació docent conformarà el 20% de la nota final

 

4. Autoavaluació de l'estudiantat (Procés d’autoavaluació i avaluació entre estudiantat):

L'estudiantat realitzarà un informe d'autoavaluació de l'aprenentage realitzat en l'assignatura. Perquè es puga tindre en compte, aquest informé ha d'estar argumentat en funció dels criteris acordats en l'assignatura.

La nota d'autovaluació de l'estudiantat conformarà el 10% de la nota final. 

 

B. PROVA FINAL

L'estudiantat que no haja seguit la via presencial ha de realitzar una prova escrita que constarà de dues parts:

1. Elaboració d'un article d'opinió (idèntic a l'itinerari presencial) (30% nota final).

2. Anàlisi de fragments o comentari de text (40% nota final).

A més, el professorat valorarà la participació d'aquest estudiantat en els fòrums de l'assignatura.

L'avaluació docent conformarà el 20% de la nota final.

Autoavaluació de l’estudiant (10% de la nota final).

Per a aprovar l'assignatura cal superar cadascuna de les dues parts bàsiques de la prova escrita.