SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HU1542 - Filosofia de la Religió en la Societat Global

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

- Per a poder superar l'assignatura és necessari obtindre una nota global igual o superior a 5  sobre 10 punts.

- La nota de l'examen constituirà el 60% de la nota global. Serà necessari aprovar l'examen escrit amb una nota mínima de 3 sobre 6 punts. Aquell alumne o alumna que no es presenti a l'examen figurarà en l'acta com "no presentat".

- Un cop superat l'examen, s'hi afegiran els percentatges corresponents al treball acadèmic i la presentació oral.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16