SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

CG11 - Resolució de problemes.

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública.

Resultats d'aprenentatge

RAINF11 Gestionar correctament els arxius, generar documents amb un processador de textos, navegar per Internet i utilitzar correctament el correu electrònic.

RAINF12 Editar documents de text de complexitat mitjana, crear presentacions orals amb un gestor de presentacions, crear fulls de càlcul simples manejant referències i dissenyar i generar pàgines web senzilles.

RAINF13 Gestionar els recursos multimèdia i de comunicació de la Web Semàntica com blogs, wikis, xarxes socials, folksonomies, etc.

RAINF14 Saber manejar recursos informàtics que faciliten el disseny, planificació i seguiment de fluxos de treballs.

RAINF15 Demostrar que es tenen nocions sobre bases de dades i utilitzar correctament una aplicació informàtica per a dissenyar esquemes conceptuals en bases de dades relacionals, així com crear i editar taules, relacions entre taules, consultes, formularis i informes senzills.

RAINF16 Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

RAINF17 Contribuir al disseny i gestió de les pàgines web de les administracions públiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16