Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Contracte d'aprenentatge

20%

Criteris de superació

L'avaluació del contracte d'aprenentatge es basarà en la proposta per part del professor a l'alumne perquè realitzi una elaboració, presentació i debat privat i públic d'exercicis pràctics de classe i casos pràctics durant el curs amb l'objectiu que l'alumne sigui capaç de analitzar, sintetitzar i resumir críticament la infomació patrimonial, econòmica i financera de les empreses; i una prova escrita que tindrà lloc a meitat del quadrimestre i centrada en el primer bloc de l'assignatura. La qualificació màxima d'aquest contracte serà de 2 punts i el repartiment del valor entre aquestes dues tasques, estarà en funció del temps de dedicació que s'estimi que dedicarà l'alumne.

L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que indiqui la Universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. La qualificació màxima d'aquest examen serà de 8 punts.
 
La nota final de l'assignatura es correspondrà amb la suma de les notes de cadascuna de les dues proves (contracte i examen). A més, per superar l'assignatura serà necessari que es compleixin dues condicions:
 
a) Obtenir almenys 4 punts sobre 8 punts en l'examen escrit i
 
b) Obtenir almenys 5 punts sobre el total de 10 punts.
 
Es considerarà que l'alumne es presenta a l'avaluació de cada convocatòria quan realitzi l'examen escrit final de la convocatòria corresponent.
 
La nota obtinguda en el contracte d'aprenentatge es guardarà fins a la convocatòria de juny; i aquells alumnes que no ho realitzessin o no arriben al 50% de la qualificació en el contracte d'aprenentatge en primera convocatòria podran realitzar-ho en les mateixes condicions que en el primer semestre.