SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1239 - Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació continua

40%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a obtindre la nota de l'avauació continua. 

L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.

Totes les proves plantejades (debats i presentacions en classe) es recuperaran en segona convocatòria lliurant els treballs per escrit i una setmana abans de la data de l'examen de segona convocatòria. Quant a l'examen final relatiu a la segona convocatòria, aquest es realitzarà en la data establerta per la universitat.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16