SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Estadística descriptiva

1.1. Univariable.

1.2. Bivariable. Regressió lineal.

2. Probabilitat.

2.1. Introducció a la probabilitat.

2.2. Distribucions de probabilitat discretes.

2.3. Distribucions de probabilitat contínues.

3. Inferència.

3.1. Estimació puntual i per intervals.

3.2. Contrastos d'hipòtesis en una i dues poblacions.

4. Disseny d'experiments.

4.1. Introducció al disseny d'experiments.

4.2. Anova d'una via.

5. Programació lineal.

5.1. Introducció a la programació lineal.

5.2. El mètode Simplex.


Les sessions de laboratori tractaran els següents continguts:

1) Introducció al programari estadístic. Estadística descriptiva univariable.

2) Estadística descriptiva bivariable. Probabilitat.

3) Estimació per intervals.

4) Contrasts i Anova d'un factor.

5) Programació lineal.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16