SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació


El programa ha estat dissenyat per a ser explicat totalment i, excepte per de raons de força major, s'exigirà íntegrament en l'avaluació final de l'assignatura. L'avaluació de coneixements i el control de l'aprenentatge es realitzarà d'acord amb els següents criteris: 1. L'avaluació final constarà d'una prova escrita a la qual s'atribuirà el 50% de l'avaluació final. L'examen avaluarà la part teòrica, que valdrà 5 punts (preguntes curtes i / o d'anàlisi). Per a la superació d'aquesta part serà necessari obtenir un mínim de 2,5 punts. 2. El 50% restant de la qualificació final vindrà determinat per la resolució, presentació i lliurament de les pràctiques individuals (2 punts de la resolució dels casos) i la realització i exposició d'un Pla de Màrqueting sobre una empresa del sector dels videojocs en grup (3 punts) ,. Per a la superació d'aquesta part serà necessari obtenir un mínim de 2,5 punts. 3. La qualificació de l'assignatura s'obtindrà sumant la nota de l'examen i de la part pràctica, sempre que s'hagi superat cadascuna de les notes mínimes exigides en cada part. Notes importants: En cas de no arribar al mínim de 2,5 punts en alguna de les dues parts, la nota de la part superada es guardarà fins a l'examen de la segona convocatòria. Aquell alumne o alumna que no obtinga el mínim exigit en la part pràctica haurà recuperar-la a través d'un examen pràctic en la segona convocatòria. Es considerarà l'alumne o alumna presentat sempre que es presenti a l'examen teòric de l'assignatura. En cas contrari, la nota serà de no presentat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16