SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per poder optar a aprovar l'assignatura és necessari obtenir almenys un 5,0 en l'examen teòric i un 5,0 en el projecte de pràctiques.
 
Per comprovar l'evolució del projecte de pràctiques durant el curs, l'alumne se li sol·licitarà el lliurament de dues pràctiques relacionades amb Illustrator, així com diferents lliuraments del Document de Disseny del Joc en el qual s'haurà apreciar l'evolució del seu treball. Cal tenir un APTE en l'avaluació d'aquestes tasques per poder optar a l'avaluació del projecte de pràctiques. L'alumne que no aconsegueixi un APTE, haurà de realitzar un examen pràctic que haurà de superar amb una nota igual o superior a 5,0 per poder optar a l'avaluació del projecte de pràctiques,
 
L'assignatura es considerarà superada si l'alumne obté com a mínim un 5 després de sumar el percentatge corresponent a l'avaluació contínua (10% - seminari teòric + 50% projecte pràctic) i el percentatge que representa l'examen (40%).
 
La nota obtinguda pel projecte pràctic es compondrà d'un 60% per a l'art realitzat i un 40% per al joc programat. No es donarà per valgut un joc si no és jugable.
 
La nota final de l'assignatura es compon de:
 
Examen escrit: (40%)
Avaluació contínua: (60%): (Seminari / Memòria / Vídeo del treball teòric 10% + Projectes pràctics: 50% (art 60% i joc 40%))
 
Finalment, l'alumne es considerarà presentat a la convocatòria quan realitze l'examen escrit o presenti el projecte de pràctiques.
 
A la segona convocatòria: l'alumne només haurà de recuperar aquelles parts que tinga suspeses. Les notes aprovades en la primera convocatòria es guardaran per a la segona. El treball en grup no és recuperable. Els percentatges assignats a cada part de l'assignatura són els mateixos en primera i en segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16