SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

IN1136 - Transculturalitat i Cura

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

L'alumne haurà de obtenir una nota mitjana mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura. 
 
Es considerarà presentat aquell alumne que hagi realitzat el 50% de les activitats proposades

Al final, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del verifica.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16