Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1131 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER03 - Responsabilitats legals.

AER08 - Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.

AER09 - Documents medicolegals. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.

AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic post mortem. Fonaments de criminologia mèdica..

AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic post mortem. Fonaments de criminologia mèdica..

AER12 - Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

CB12 - Causes exògenes.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com s’ha d’obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.

TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Resultats d'aprenentatge

Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

Responsabilitats legals. Ser capaç d'assumir les responsabilitats legals, particularment en: - La mort. - La prescripció de fàrmacs. - Els abusos físics i psíquics. - La declaració sobre la mala praxi d'altres professionals. - El respecte dels drets humans.

Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

Proves diagnòstiques de laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d'hematologia, bioquímica, immunologia, genètica, microbiologia i anatomia patològica fa falta: - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes. - Conèixer els procediments requerits per obtenir el material necessari per a la investigació. - Saber interpretar els resultats de les diferents proves.

Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.

Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic postmortem. Fonaments de criminologia mèdica.

Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme. Conèixer: - Les alteracions de l'estructura macroscòpica i microscòpica dels diversos òrgans i la relació amb la seua funció. - Les principals síndromes que afecten l'organisme i els diversos sistemes i aparells i, en concret: el concepte, l'etiopatogènia general, la fisiopatologia, la semiologia. - Les causes de les malalties més freqüents i prevalents del nostre entorn.

L'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cada un dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l'estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l'organisme, en els diversos nivells d'organització (des de l'organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcel·lular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostàtics i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l'aplicació dels diversos mètodes d'exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l'entorn.

Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.

Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries. Ser capaç de: - Ordenar i interpretar les dades obtingudes en l'anamnesi. - Reconèixer la normalitat o la anormalitat de les troballes de l'exploració física i les proves complementàries, ordenar-les i interpretar-les. - Definir els símptomes i signes guia. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.

Fer una orientació diagnòstica. Ser capaç de: - Analitzar tota la informació disponible. - Definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Establiment d'un pla d'actuació. Capacitat d'establir un pla d'actuació considerant les necessitats del pacient i de l'entorn familiar i social, que implique tots els membres de l'equip de salut.

Documents medicolegals. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.

Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia: - Microbiologia. - Toxicologia. - Ocupacional.

Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: - Comportar-se d'una manera reflexiva i responsable, constructivament crítica. - Actuar tenint en compte la pròpia competència i les pròpies capacitats.

Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenéticos i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom amb la utilització de les estratègies i recursos més adequats.

Anàlisis clíniques. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics.

Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.