Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1122 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'impartirà abordant continguts teòrics i pràctics amb la següent distribució:

1. TEORIA. 45 hores lectives teòriques abordaran els temes que es detallen a continuació, agrupats en 9 blocs teòrics.

La teoria es desenvoluparà amb una durada total és de 45 hores presencials, de 2 hores per dia, en total 23 sessions de 2 hores, en total 10 classes al llarg dels 5 dies de la setmana.

2. SEMINARI. 15 hores en 6 seminaris teòrics-pràctics.

Els seminaris s'han dissenyat per a complementar la docència dels blocs teòrics, de tal manera que alguns aspectes de la docència, deixen d'impartir-se com a classe magistral per a abordar-se en forma d'aprenentatge basat en problemes amb tallers, casos clínics i altres qüestions.

Aquest procés d'ensenyament aprenentatge que conjumina aspectes magistrals amb ensenyament basat en problemes i seminaris a grups reduïts en els aspectes teòrics, al costat de la necessitat de realitzar la docència pràctica dividint al nombre total de matriculats en diversos grups, fa necessari el concurs d'elevat nombre de professors per a proporcionar un ensenyament tutorial d'una qualitat mínima.

3. PRÀCTICA CLÍNICA. 25 hores de pràctica de laboratori i clínica distribuïdes en 5 pràctiques de cinc hores.

Les activitats pràctiques es desenvolupen en les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació global del curs que inclou un esquema general de pràctiques per a totes les assignatures. El conjunt d'alumnes matriculats es divideix en grups de pràctiques, que realitzaran les seues pràctiques al llarg de tot el matí.

La docència pràctica s'imparteix pels facultatius del servei com a Professors Col·laboradors de Pràctiques el que fa necessari també d'un elevat nombre de professors per a proporcionar un ensenyament pràctic d'una qualitat.

L'activitat s'iniciarà el dilluns a les 8:30h en la Sala de Sessions dels serveis amb la presentació de la sessió clínica del Servei de Cirurgia General i Digestiva.

A les 9:00 h l'alumne es distribuirà amb els diferents facultatius per les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació establida i realitzarà les seues pràctiques al llarg del matí fins a les 13:30h.

Les pràctiques es realitzaran acoblant-se a l'esquema de l'activitat assistencial del Servei i es distribueixen en cinc sessions amb el següent esquema:

- SESSIÓ PRÀCTICA 1. Consultes externes. (5 hores presencials).

Història clínica. Anamnesi i exploració clínica. Documents clínics. Exploracions complementàries. Interpretació dels resultats. Consentiment informat. Entrenament d els estudiants amb històries i situacions de simulació de pacients.

- SESSIÓ PRÀCTICA 2. Sala quirúrgica. (5 hores presencials).

Valoració postoperatòria. Fonaments i càlcul del balanç hídric en l'home sa, en el malalt i en l'operat. Fluids i vies venoses.

- SESSIÓ PRÀCTICA 3. Sala quirúrgica. (5 hores presencials).

Realització de canalització de vies venoses i instauració de perfussió. Nutrició parenteral, les seues vies, components i càlcul calòric. Fonaments, tipus d'estomes i el seu maneig.

- SESSIÓ PRÀCTICA 4. Quiròfan. (5 hores presencials).

Asèpsia i antisèpsia. Vestimenta quirúrgica. Tècniques d'esterilització i desinfecció. Preparació d'un camp estèril. Llavat de mans higiènic i quirúrgic. Aplicació de guants amb tècnica estèril. . Assistència a la cirurgia programada en el quiròfan.

- SESSIÓ PRÀCTICA 5. Quiròfan. (5 hores presencials).

Presentació del material quirúrgic bàsic; sutures, materials, agulles, sutures mecàniques. Tècnica de sutura de ferides. Assistència a la cirurgia programada en el quiròfan. 

Metodologia de la pràctica

· L'activitat pràctica serà desenvolupada en els següents apartats. 

o Observació directa del tutor de pràctiques en el lloc de treball: el tutor té una rúbrica, que sap l'estudiant, que ha d'avaluar de manera subjectiva l'activitat de l'estudiant. En aquesta part es troba la discussió basada en casos (sessions clíniques), l'observació directa dels procediments.

o Portafoli: l'estudiant requerirà la realització d'un portafoli i consistirà en un breu resum de la seua activitat i principalment reflexions sobre el seu aprenentatge en la pràctica real. Ha de contenir almenys un incident crític i la seua reflexió. 

o Mini-Cex: Es realitzaran dues proves en diferents entorns i triar el millor.

o Laboratori d'habilitats quirúrgica: S'avaluarà la tècnica asèptica de llavat de mans i donar un punt amb nuat.