Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1122 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Taller d'habilitats i simulació

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A)

El resultat final de l'avaluació de l'assignatura està format pel conjunt de les avaluacions dels mòduls teòric i pràctic.
L'avaluació obtinguda pel mòdul teòric contribueix amb un 70% de la nota final i l'avaluació del mòdul pràctic contribueix amb un 30%

Módul teòric:
Examen escrit: Es realitzarà un únic examen final d'acord a la convocatòria corresponent, per a explorar els continguts teòrics de l'assignatura, que sol tenir la modalitat de preguntes d'elecció múltiple, preguntes de resposta oberta curta, preguntes de text mutilat, o bé, una combinació d'aquestes modalitats de qüestions. 
Suposarà fins al 40% de la nota del mòdul teòric. 

Resolució de casos: consistirà en:

  • resolució de problemes clínics (10%)
  • l'assistència i participació en Seminaris i en l'elaboració dels Treballs Tutelats: Activitats vinculades amb els seminaris. Suposarà fins al 20% de la nota del mòdul teòric.

La participació de l'alumne en aquests seminaris és la que genera els 2 punts sobre els 7 de la nota global de la teoria, i que valorarà el seu professor tutor.

Cada alumne pot participar en l'elaboració d'un treball, individualment. L'elecció del tema es realitza de forma conjunta entre l'alumne i el professor tutor del seu grup per al seminari. 
En l'avaluació dels seminaris es té en compte la per la realització i lliurament de treball tutelat (extensió màxima de 3 folis).

A més es considera l'avaluació contínua del professor sobre el treball de l'alumne(perquè l'alumne puga incrementar els mèrits en aquest apartat es valorarà tant l'assistència i participació en els seminaris com l'aportació de reflexions i anàlisis pròpies, tot açò relacionat amb el temari de l'assignatura). 

Perquè tota aquesta valoració relacionada amb els seminaris siga tinguda en compte, han de lliurar-se dins de el termini corresponent (que s'indicarà al llarg del curs) al professor tutor del seminari, o en impossibilitat, al responsable de l'assignatura.

Taller d'habilitats i simulació (mòdul pràctic):

Es realitzarà una avaluació en finalitzar les pràctiques. Aquesta serà obligatòria i imprescindible per a aprovar l'assignatura.

El tribunal d'aquesta avaluació està compost habitualment per 1-2 professors de Cirurgia. Valoració: fins al 30% de la nota final de l'assignatura.

Els continguts de l'examen pràctic són els següents:

- Observació directa del tutor de pràctiques en el lloc de treball: puntua el 20%.

- Portafoli: puntua el 10%

- Mini-Cex: Puntua el 30%

- Laboratori d'habilitats quirúrgiques: puntua un 40%

B) 
Es considerarà com presentat aquell alumne que haja realitzat l'examen escrit.

Per a superar l'assignatura es requereix obtenir com a mínim una nota final de 5 sobre 10 punts possibles (com a mínim 3.5 sobre 7 de mòdul teòric i 1.5 sobre 3 de mòdul pràctic).

El suspens en el mòdul teòric o pràctic implica que l'assignatura està suspesa en la convocatòria corresponent.

Les notes obtingudes en els exàmens teòric, pràctic i seminaris es GUARDEN FINS A la SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Els alumnes que repetisquen l'assignatura al curs següent hauran de tornar a realitzar l'examen teòric, seminaris amb totes les seues activitats i l'examen pràctic.