SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1037 - Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir en la prova teòric-pràctica una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10. Es considera com presentat a tot alumne que entri a l'aula de l'examen el dia de la convocatòria oficial.

Hi ha un examen final de l'assignatura, amb preguntes teòriques i problemes.

Problemes: Cada alumne serà avaluat en resolució de problemes a l'aula, de forma setmanal o bisemanal, (resolució d'exercicis i problemes). Puntuarà un 1 en la nota final.

Seminari: Lectura i exposició d'un article d'investigació, en grups de 2 o 3 persones. Puntuarà 1 punt de la nota final.

Els exàmens escrits es realitzaran  en les convocatòries  oficials d'exàmens. L'avaluació contínua consistirà en la supervisió de la resolució de problemes en aula per part de cada estudiant. Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de  5 punts en total, com sumeixi de la puntuació de l'examen escrit final i les puntuacions obtingudes en la resolució de problemes en aula i en la defensa d'un treball basat en la lectura dels articles. L'avaluació contínua NO és recuperable. 

Es guarda la nota de l'avaluació contínua per a la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16