SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Presentació oral

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Un examen puntuarà 8 punts sobre 10. La presentació de problemes resolts que s'hauran proposat prèviament valdrà 1 punt i una exposició en anglès d'un treball prèviament suggerit a l'alumnat valdrà 1 punt.

En la segona convocatòria es conservarà la qualificació obtinguda en l'apartat de realització de problemes i exposició (20% del total). El 80% restant s'obtindrà de la qualificació de l'examen escrit o oral.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16