SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1034 - Seguretat Informàtica

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Avaluació de pràctiques

30%

Examen

30%

Criteris de superació

En la primera convocatòria ordinària, la qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:

  1. Avaluació contínua de teoria (AC). Serà un treball relacionat amb l'assignatura. El seu pes en la nota final serà del 40%.

  2. Les pràctiques (PR). El seu pes en la nota final serà del 30%.

  3. L'examen final de l'assignatura (EF). El seu pes en la nota final serà del 30%. Cal obtenir una qualificació mínima de 3 en aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

Es considerarà presentat en la convocatòria l'estudiantat que lliure el treball de teoria, que lliure alguna pràctica en els terminis establerts o que realitze l'examen final de l'assignatura.

Les qualificacions obtingudes en l'AC i les PR es guardaran durant tot el curs, però no per a cursos posteriors. Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5. Si l'estudiantat no arriba al mínim de 3 en l'examen final, haurà de tornar a fer l'examen final de l'assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol), per a poder obtenir la qualificació que li permeta aprovar.

Pel que fa a la recuperació de l'AC i les PR, en segona convocatòria (en la primera no es recuperen):

  • L'AC es recupera amb un examen de preguntes relacionades amb el treball triat (o de qualsevol dels treballs, si no se'n va triar cap).

  • Les PR es recuperen amb un examen de pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16