SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1032 - Anàlisi Complexa i de Fourier

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de càlcul diferencial i integral i funcions de variable complexa i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.

CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en matemàtiques, informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d’autonomia.

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

CG10 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Calcular residus i utilitzar-los per a la determinació d’integrals reals.

Distingir les relacions existents entre les sèries de Fourier i les transformades de Fourier i Laplace i saber utilitzar les transformades adequades en l’anàlisi de sistemes lineals.

Interpretar correctament el significat dels coeficients de Fourier i saber-los calcular.

Saber descriure i manejar amb soltesa les nocions relacionades amb l’ortogonalitat de funcions i la seua aplicació a la convergència de les sèries de Fourier.

Saber descriure i utilitzar la fórmula integral de la transformada inversa de Laplace.

Saber descriure i utilitzar les propietats bàsiques de les funcions holomorfes (principis del mòdul màxim, de prolongació analítica, de l’argument, lema de Schwarz...).

Saber relacionar el comportament d’una funció amb el dels seus coeficients de Fourier.

Ser capaç d’analitzar i avaluar correctament la complexitat computacional de les transformades de Fourier.

Ser capaç d’exposar oralment treballs en anglès.

Ser capaç d’utilitzar l’anàlisi de Fourier i l’anàlisi complex en contextos computacionals senzills (control de sistemes, anàlisi asimptòtica).

Utilitzar la relació existent entre les funcions holomorfes i les funcions analítiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16