SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional i analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CE29 - Capacitat d’utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Descriure els elements bàsics que caracteritzen cada tipus de procés estocàstic i identificar els processos estocàstics que modelen més adequadament les situacions bàsiques de la vida quotidiana i professional.

Manejar vectors aleatoris, les seues característiques principals i utilitzar-los per a modelitzar fenòmens reals. Utilitzar el concepte d’independència i aplicar les lleis dels grans nombres i el teorema central del límit.

Modelitzar i obtindre les principals mesures d’interès per al funcionament de sistemes que es comporten com cadenes de Markov en temps discret.

Reconèixer problemes reals d’espera que poden ser resolts mitjançant la teoria de cues, amb especial èmfasi en els que es troben dins del context de la informàtica i de les noves tecnologies. Ser capaç d’identificar els seus elements, modelitzar-lo i analitzar-lo. Aprendre a avaluar la seua eficiència i dissenyar configuracions que la milloren.

Ser capaç de desenvolupar i implementar els algorismes bàsics per a simular variables aleatòries discretes i contínues.

Ser capaç de dissenyar i implementar programari per a realitzar les simulacions pertinents i estimar adequadament els mesuraments d’eficiència d’interès en un sistema de cues quan no hi haja solucions analítiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16