SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1025 - Àlgebra Abstracta

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

 

A) Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte dos parts. 

1) En primer lloc,  es realitzarà un examen final valorat en 8 punts (80% de la nota). No obstant, això, es realitzarà un examen parcial optatiu a meitat del semestre, corresponent als primers temes del curs. La qualificació, comptabilitzarà un 50% de la nota del l'examen final en cas de ser superat amb un 5, i en aquest cas, la matèria serà eliminada de l'examen final. En cas contrari, l'alumne s'examinarà de tota l'assignatura al final del curs. 

2) En segon lloc, l'alumne realitzarà dos lliuraments de problemes i realtzarà uns tests d'autoavaluació, valorats en 0,5 punts sobre 10, i a més, un treball sobre algun dels continguts de l'assignatura, que serà exposat i defensat en les classes de Seminari. Aquest treball tindrà un valor del 15% de la nota final.  

Cal tindre una qualificació mínima de 4 a l'examen final per aprovar i haver realitzat el treball de seminari. S'aprova quan  en la ponderació entre la nota de l 'examen  i la nota de seminari/lliuraments s'obté una puntuació de 5.

   B) Es considerarà presentat a una convocatòria quan l'alumne es presente a l'examen final. Totes les activitats són recuperables. El 80% de l'examen, el 5% de la nota associat a l'entrega de problemes i tests d'autoavaluació  i el 15% de l'elaboració i exposició del treball de  seminaris, es poden recuperar també. Pot fer-se novament en la segona convocatòria, en cas d'haver-ho suspés o no presentat en la primera.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16