SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE20 - Coneixement de les característiques, les funcionalitats i l’estructura de les bases de dades, que permeten el seu ús adequat i el disseny, l’anàlisi i la implementació d’aplicacions.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar una base de dades relacional a partir de l’especificació d’un problema.

Explicar els conceptes fonamentals dels sistemes de bases de dades relacionals, els seus objectius i la seua arquitectura.

Formular consultes de recuperació i actualització de dades relacionals usant llenguatges estàndard.

Manejar i comprendre material docent escrit en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16