SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’àlgebra lineal i geometria i aptitud per a la seua aplicació.

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer amb profunditat l’anell dels enters i manejar amb soltesa els anells de congruències. Saber i saber aplicar els principals algorismes i teoremes que involucren aquests anells.

Conèixer i saber utilitzar la teoria enumerativa de Polya.

Explicar els fonaments de l’àlgebra de Boole, de la lògica proposicional i de la lògica de predicats.

Manejar el llenguatge i les principals aplicacions de la teoria de grafs. Connectivitat, accessibilitat, planarietat, virtuts dels arbres, algorismes de recerca de millors recorreguts, etc.

Minimitzar polinomis booleans i relacionar aquest concepte amb el de circuit combinatori.

Saber resoldre relacions de recurrència de la manera clàssica i mitjançant l’ús de funcions generatrius.

Usar les tècniques estàndard de la combinatòria enumerativa i de les funcions generatrius.

Usar programes que utilitzen càlcul simbòlic per a manejar els conceptes estudiats en aquesta matèria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16