SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

FB4.1 - Comprendre un text escrit en anglès tècnic sobre informàtica.

FB4.2 - Comprendre un text oral en anglès tècnic sobre informàtica.

FB4.3 - Redactar un text escrit en anglès tècnic sobre informàtica.

FB4.4 - Produir un text oral en anglès tècnic sobre informàtica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16