Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CB01, CG06 - Ser capaç d’operar amb matrius i determinants, i resoldre sistemes d’equacions lineals.

CB01, CG06 - Ser capaç d’implementar mètodes numèrics per a la resolució aproximada de problemes de l’àlgebra lineal.

CB01, CG06 - Ser capaç d’analitzar l’estructura d’un subespai vectorial de dimensió finita i de les aplicacions lineals definides entre ells.

CB01, CG06 - Ser capaç de classificar còniques i quàdriques, i de distingir els principals elements que les configuren.

CB01, CG06 - Ser capaç de calcular els autovalors i autovectors d’una matriu, així com d’analitzar la seua possible diagonalització.

CB01, CG06 - Saber classificar i representar matricialment una forma quadràtica, així com ser capaç d’escriure-les com a suma de quadrats.

CB01, CG06 - Conéixer els conceptes bàsics de la teoria de corbes i superfícies, així com les superfícies més usuals i els seus elements característics. Ser capaç de resoldre problemes geomètrics en què intervinguen corbes bombades i superfícies.