Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:

Lliçó magistral: S'exposaran els fonaments teòrics de la matèria amb la utilització tant de la pissarra com les corresponents presentacions multimèdia que serveixen de suport. Aquesta metodologia s'aplica durant les sessions d'ensenyaments teòrics.

Resolució d'exercicis i problemes: Per a complementar l'exposició dels fonaments teòrics, la resolució de diferents exemples i problemes curts relacionats amb aquests, s'intercalarà durant les sessions d'ensenyaments teòrics per a facilitar la comprensió d'aquests.

Aprenentatge basat en problemes: Durant les sessions d'ensenyaments pràctics (problemes) s'utilitza aquesta metodologia mitjançant la qual l'estudiantat ha de resoldre un problema plantejat pel professorat amb tot el material necessari disponible. Durant aquestes sessions, l'estudiantat pot realitzar les preguntes i consultes que considere oportunes al professorat.

Treball de laboratori: S'aplica aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctics (laboratori) que tenen lloc al laboratori. En cada sessió es planteja un cas breu d'estudi, relacionat amb un assaig o mesurament experimental que es du a terme en la mateixa sessió. Les memòries del treball realitzat durant aquestes pràctiques s'entreguen telemàticament i formen part de l'avaluació contínua de l'assignatura.

Aprenentatge per projectes: El professorat planteja a l'estudiantat la resolució d'un problema real que permet l'aplicació pràctica dels conceptes vistos, així com el maneig autònom per l'estudiantat de determinades eines de càlcul i simulació, prèviament presentades en les sessions d'ensenyaments pràctics (laboratori) dutes a terme a les aules informàtiques. Es tracta que l'estudiantat realitze part d'un projecte de disseny i dimensionament d'una xarxa i d'un sistema de protecció davant de transitoris. Aquest treball consta de dues entregues que són avaluades finalment mitjançant la rúbrica corresponent i que també formen part de l'avaluació contínua de l'assignatura. La rúbrica estarà disponible per a l'alumnat en l'Aula Virtual de l'assignatura.