Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

 

Tema E0. Repàs d'álgebra matricial

E0.1 - Magnituds tensorials: escalars, vectors i tensors

E0.2 - Producte intern

E0.3 - Matriu de rotació

E0.4 - Diagonalització de tensors

 

Tema E1. Tensió

E1.1 - Introducció

E1.2 - Equilibri i concepte de tensió

E1.3 - Tensor de tensions

E1.4 - Canvi de sistema de referència

E1.5 - Tensions i direccions principals

E1.6 - Cercle de Mohr

 

Tema E2. Deformació

E2.1 - Introducció

E2.2 - Concepte de deformació

E2.3 - Tensor de deformació

E2.4 - Deformacions i direccions principals

E2.5 -Assaig a tracció. Llei de Hooke

E2.6 - Llei de Hooke generalitzada

E2.7 - Tensió plana i deformació plana

E2.8 - Efectes de la temperatura

 

Tema E3. Métodes energètics

E3.1 - Introducció

E3.2 - Concepte d'energia de deformació

E3.3 - Expressions de l'energia de deformació

E3.4 - Teoremes de Castigliano

E3.5 - Principi de Superposició

E3.6 -Principi dels treballs virtuals

 

Tema E4. Criteris de trencament i plastificació

E4.1 - Introducció

E4.2- Concepte de fallada i coeficient de seguretat

E4.3- Tensió equivalent

E4.4- Criteri de Màxima Tensió Normal o de Rankine

E4.5- Criteri de Màxima Tensió Tangencial o de Tresca

E4.6- Criteri de Màxima Energia de Distorsió o de Von Misses

 

Tema R0. Introducció a la resistència de materials

R0.1 - Introducció

R0.2 - Concepte de prisma mecànic

R0.3- Hipótesi adoptades en resistència de materials

R0.4 - Ecuacions d'equivalència

R0.5- EnllaÇos y lligadures

R0.6- Sistemes isostàticos e hiperestàtics

 

Tema R1. EsforÇ axil

R1.1 - Introducció

R1.2- Tensions normals

R1.3 - Deformacions longitudinals

R1.4 - Energia de deformació uniaxial

R1.5 - Elements hiperestàtics

 

Tema R2. Flexió y tallant

R2.1 - Introducció

R2.2 - Tipus de flexió

R2.3 - Relació entre esforÇos i distribució de càrrega

R2.4 - Tensions normals. Lley de Navier

R2.5 - Flexión pura/simple simètrica

R2.6 - Flexió no simètrica o desviada

R2.7 - Flexió composta

R2.8 - Tensions tangencials

R2.9 - Energia de deformació

R2.10 - Ecuació general de l'elàstica

R2.11 - Métode de Maxwell-Mohr per al càlcul de deformaciones

R2.12 - Sistemas hiperestatics

 

Tema R3. Torsió

R3.1.- Introducció

R3.2 - Distribució de tensions tangencials en perfils de secció circular massisa

R3.3- Distribució de tensions tangencials en perfils de secció circular buida

R3.4 - Energia de deformació per torsió

 

Tema R4. Vinclament

R4.1 - Introducció

R4.2- Càrrega crítica d'Euler

R4.3- Esveltesa mecànica

R4.4- Disseny d'elements esvelts sotmesos a compressió centrada

 

TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

 1.- Plantejament i resolució de problemas d'Elasticitad mitjanÇant el software  Matlab / Octave

2.- Càlculs de diagrames d'esforÇos

3.-  Càlculs de propietats de seccions rectes de bigues

4.-  Extensometria

 

NOTA:durant el curs el temari de teoria i pràctiques de laboratori pot experimentar modificacions menors, associades a la disponibilitat de recursos de laboratorio i al ritme de les clases de teoria. Qualsevol canvi serà comunicat al'alumnat mitjanÇant l'aula virtual de l'assignatura amb antelació suficient.