Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge plantejades per al present grau, es preveu l’ús de les següents metodologies docents:

Activitats presencials:

·Sessions teòriques basades en lliçons magistrals participatives: exposició de continguts pel professor de forma lògica i estructurada, potenciant la participació activa de l'alumnat. Per a facilitar el seguiment de les classes es proporciona amb antelació material docent (còpia de presentacions, textos, etc.) utilitzant l'aula virtual. L'exposició de cada tema en l'aula es farà fent ús de la pissarra i de les presentacions tipus PowerPoint, vídeos, internet, etc.

·Sessions de resolució d'exercicis i problemes: Es resoldran alguns problemes per a l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

·Sessions d'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) sobre casos pràctics: Mètode d'ensenyament i aprenentatge on el punt de partida és un problema que l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar les competències establides. En esta assignatura l'alumne en alguns temes ha de resoldre un problema d’un cas pràctic de certa complexitat.

·Seminari: Exposició d'un treball d'aprofundiment o resolució d'un cas pràctic en seminari, aplicant tècniques de treball en xicotets grups, supervisada pel docent, en la que els alumnes han de realitzar l'estudi intensiu d'un tema o problema gestionant tant els recursos d'informació com la planificació del propi treball.

·Tutories: període d'instrucció amb un contacte més personalitzat entre alumne-professor realitzades amb grups reduïts o de forma individual.

Treball autònom no presencial:

· Resolució de problemes sobre els continguts impartits en les sessions presencials, individuals i en grups.

· Preparació de seminaris per mitjà de l'estudi en profunditat d'un tema consultant les fonts d'informació recomanades pel professor i per iniciativa dels alumnes (articles científics, llibres, pàgines web, etc.).

· Treball virtual en xarxa: exercici d'activitats a través d’Internet i recolzades en la ferramenta de docència de l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I: accés a documentació, tutoria on-line, fòrums de discussió, realització en grup de treballs proposats, autoavaluacions, busca i distribució d'informació, etc.