SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1033 - Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre un 5,0 sobre 10 en la mitjana ponderada entre l'avaluació contínua i l'examen.

La mitjana ponderada es realitzarà en el cas en què la nota de l'examen siga com a mínim 4,0 sobre 10 i haver participat almenys en el 50% de les activitats d'avaluació contínua.

La nota de l'avaluació contínua es manté durant el curs acadèmic i s'aplicarà a la primera i segona convocatòria del curs acadèmic considerat .

Per calcular la nota en la convocatòria extraordinaria es considerarà la nota de l'última evaluació continua que s'hagi realtizat.

Es considera la qualificació de no presentat quan l'alumne no assistix a l'examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16