SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1033 - Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CE02 - Capacitat per a l’anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CE01 - Comprendre els fonaments de les operacions bàsiques de tractament de partícules sòlides.

CE01 - Ser capaç d’utilitzar els coneixements sobre les operacions bàsiques de tractaments de partícules sòlides més comunes de la indústria química.

CE02 - Poder calcular, dissenyar i optimitzar instal·lacions en processos químics en què intervenen partícules sòlides.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la informació sobre els processos industrials en què intervenen sòlids.

CG03 - Ser capaç de comunicar per escrit els coneixements adquirits i els resultats obtinguts sobre operacions bàsiques en què intervenen sòlids.

CG05 - Saber gestionar la informació sobre les propietats dels materials en pols i sobre els processos en què intervenen.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes sobre operacions bàsiques i processos en què intervenen partícules sòlides.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16