SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1039 - Pràcticum II (Educació Primària)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Informe Mestre-Supervisor

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ

Aspectes generals

a) L’assistència és obligatòria per a tot l’estudiantat i, per tant, és preceptiu justificar totes les faltes d’assistències o les absències en horari lectiu. La coordinació estudiarà aquells casos que requereixen un tractament especial.

b) Es permetrà un màxim de tres dies d’absència justificada, seguint els mateixos criteris que s’apliquen en l’àmbit laboral (no es consideren justificades les reunions amb el tutor de TFG o de Pràcticum). En el cas de situacions sobrevingudes, en el que l’absència fora superior als tres dies, caldrà recuperar tot el temps, sense allargar l’estància més enllà del 29 de maig. És obligatòria aquesta recuperació per a poder ser avaluat per part del mestre/a supervisor/a i el tutor/a.

c) La valoració de l’adquisició de les competències del punt 4 es farà a partir de l’avaluació de l’informe global del supervisor o supervisora, la programació-memòria entregada al tutor o tutora en el termini establert i el seguiment de les sessions de tutorització. Per a realitzar aquesta avaluació es proposen els Annexos del Document de Pràctiques.

d) Si existeix un informe negatiu per part del supervisor/a, tutor/a o coordinador/a de pràctiques o s’incompleix alguna de les directrius del Document de Pràctiques per a un funcionament correcte en el centre, es podria interrompre el període de l’estada en pràctiques. Davant d’aquesta situació, la qualificació de l’assignatura seria de suspens.


Tipus de proves i qualificació

La qualificació final del Pràcticum serà la següent:

Tipus de prova

Ponderació

Mestre/a-supervisor/a: informe (annex del document de pràctiques)

50

Tutor/a UJI:     

memòries i informes de pràctiques, participació en seminaris i/o tutories que el professorat organitza per al seu estudiantat.

L'estudiantat presentarà evidències mitjançant l'aula virtual.

Participació en seminaris i/o tutories que el professorat organitza per al seu estudiantat. El tutor o tutora podrà valorar aquest apartat fins a un 20%.

50

Total

100


Les notes parcials es puntuaran sobre 10 i per obtenir la nota final s’aplicarà la ponderació establerta, sempre que estiguen totes aprovades (nota igual o major que 5).

El/la Tutor/a-UJI determinarà, a més de la valoració de la memòria de pràctiques, les tasques i activitats en les quals l’estudiant ha de participar per valorar el 50% de la nota de Pràcticum que té assignada.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació, fins a un màxim de 0,1 punts per falta.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16