SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1019 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD15 - Conèixer el currículum escolar de Matemàtiques en Educació Primària

DD16 - Desenrotllar la capacitat per a analitzar, raonar i comunicar situacions matemàtiques

DD17 - Conèixer, interpretar, modelitzar, representar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana

DD18 - Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars de la història i del pensament científic

DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum per mitjà de recursos didàctics apropiats.

DDUJI20 - Conéixer els processos de simbolització matemàtica.

DDUJI21 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de l’educació matemàtica

DD14.2 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres enters, racionals, magnituds, estimació i mesura.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16