SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

1. Examen o exàmens  teòrics: (30%)

Contestació a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic, relacionades amb el temari i algunes de les audicions que figuren en l'annex d'audicions.

2. Examen o exàmens pràctics (60%)

Interpretació de les diverses cançons treballades en classe i de repertori lliure.

3. Assistència a un concert i presentació d’un comentari (10%)

 

NOTA 1: La realització i superació dels dos exàmens (teòric i pràctic) són necessàries per a aprovar l'assignatura.

NOTA 2: La nota de teoria i la de pràctica fan mitjana sempre que els dos exàmens estiguen aprovats (nota igual o major que 5).

NOTA 3: En cas d'aprovar alguna part en la primera convocatòria, es guarden les qualificacions per a la segona, no hi ha opció a modificar les qualificacions guardades.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16