SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1015 - Didàctica i Organització Escolar

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base dels exàmens, la participació en classe i els treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, etc.

La qualificació mínima per a superar l’assignatura serà de 5 sobre 10, en cadascun dels apartats. En el cas que l'estudiantat no presente algun dels treballs o només es presente a l'examen, la qualificació serà de suspens, és a dir, ha de realitzar totes les proves que es demanen en l'avaluació. 

Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria, serà necessari haver entregat i superat els treballs obligatoris i haver aprovat l'examen final. Les qualificacions dels treballs aprovats es guardaran de la primera a la segona convocatòria. En aquest cas, l'alumnat podrà tornar a presentar alguns dels treballs per a modificar part de la nota de pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16