Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Pel que fa a les classes teòriques, són presencials i pràctiques. S'hi utilitza una metodologia múltiple: la major part dels continguts els proporciona i/o exposa el professorat (lliçó magistral), però quan el professorat considere que el contingut així ho requerix es seguirà una metodologia basada en l'aprenentatge cooperatiu.

En els seminaris es faran sessions monogràfiques, amb una sèrie d'activitats i exercicis sobre els continguts corresponents a cada tema. S'hi poden realitzar activitats individuals i/o en equip, guiades pel professorat. Aquestes activitats inclouen estudis de casos, problemes pràctics, anàlisi i discussió de informació documental i/o audiovisual (articles, documentals científics,...), així com l'exposició de treballs realitzats.

El treball autònom de l'estudiant inclou la preparació de treballs i la realització de totes aquelles activitats dirigides a les classes presencials per entregar o exposar, el estudi personal i la preparació dels exàmens.

Per tot aixó, podem concloure que les modalitats organitzatives són:

- Classes teòriques

- Seminaris

- Estudi i treball en grup

- Estudi i treball autónom del estudiant

La metodologia que  s' utilitzarà combinarà, a més de l'exposició teòrica del programa (70% de la carga lectiva total), una sèrie d'activitats (30% de la carga lectiva restant) realitzades amb l'objectiu de que l'alumne assolisca els coneixements sobre l'assignatura, participant activament. Aquesta participació activa és un element esencial per que es produisca un procés de E-A de qualitat. Amb aquesta metodologia didàctica es preten capacitar l'alumnat en el aprenentatge mitjançant un procés inductiu i per descobriment, ja que l'alumne apren millor desde l'observació i l'experiència.