Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

1)   Avaluació de coneixements teòrics (70%):  Es realitzarà un examen parcial de l'assignatura en finalitzar el primer semestre. Aquells alumnes que ho hagen aconseguit superar (mínim exigit de 3,5 sobre 7 punts) eliminaran eixos temes del contingut de l'examen previst per a maig /juny (convocatòria oficial).

            1. 1.Els estudiants que hagen obtingut una puntuació inferior a 3,5 punts en l'examen parcial o hagen optat per no presentar-se, s'examinaran de tota la matèria el dia de la convocatòria oficial (maig/juny)

2)   Avaluació de coneixements pràctics (30%):Estarà  basada en l'elaboració i/o exposició de treballs individuals o grupals. L'alumne ha d'haver realitzar el 50% de les activitats propostes durant el curs (i no únicament en un semestre). Han d'obtindre una puntuació mínima d'1,5 punts sobre 3 perquè es puga fer mitjana amb la nota teòrica. 

La nota final serà el resultat de sumar a la nota de l'examen escrit la nota obtinguda en l'elaboració i exposició de treballs. El pes que li correspon a cada part, en la nota final, és el següent: examen escrit (70%) i elaboració i presentació d'activitats (30%). 

        Els estudiants es consideraran presentats en una convocatòria oficial en el moment en què realitzen l'examen escrit.

Realització fraudulenta de proves d'avaluació

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació (examen i informes de les pràctiques).

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.