Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Participació en seminaris i/o tutories

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

Es pretén una avaluació contínua/formativa i final/sumativa que tindrà en compte els següents elements:
• Assistència, interès i participació. El 20% de faltes a classe sense justificar suposarà per a l'alumne o l'alumna la no presentació o suspens. L'alumnat que perda o no faça ús del dret a l'avaluació contínua/formativa seguirà el règim previst a l'UJI per a aquests casos.
• Presentació i defensa, si escau, de treballs individuals i de grup reduït.
• Respostes per escrit a qüestionaris o registres plantejats pel professorat.
• Una prova d'avaluació final, individual.
• Entrevistes tutoritzades pel professorat, quan ho considere oportú.

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir un 5 sobre 10 del total de les proves.

Tot estudiant o estudianta que assistisca a l'examen es considerarà presentat a la convocatòria.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben a les activitats d'avaluació