Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1010 - El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

10.1 Tipus de prova:

a) Examen escrit  i proposta motriu (Examen escrit  40%+ fitxer d'activitats motrius 20%)

b) Presentacions orals i pòsters 10%

c) Elaboració i exposició de treballs 20%

d) Assistència participativa a les pràctiques 10%

 

10.2 Criteris de superació de l’assignatura:

Requisits d'avaluació:

Per a poder ser avaluats de les activitats teoricopràctiques els i les alumnes han d'haver assistit a més del 70 % de les classes pràctiques impartides.

Per a poder ser avaluats en l'assignatura serà necessari haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 4 punts en cada una de les proves d'avaluació per a poder efectuar la mitjana i superar l'assignatura.

Les notes de les diferents proves d'avaluació es mantindran al llarg de les convocatòries naturals del curs acadèmic. En les posteriors convocatòries, l'alumnat ha de realitzar de nou totes les parts de la matèria assenyalades amb anterioritat per a superar l'assignatura.

OPCIÓ A 

a.  L'examen teòric i proposta motriu (40% +20%): 

L'examen teòric:

Es realitzarà un examen teòric dels continguts treballats durant el curs. 

  • Anotacions. 
  • Llibres de lectura. 
  • Capítols de llibres. 
  • Articles de revistes. 
  • Articles d'Internet. 
  • Tasques sol·licitades en classe. 

Solament es poden presentar a aquest examen els estudiants i les estudiantes que hagen assistit a més del 70% de les sessions pràctiques i superat totes les activitats sol·licitades. 

Proposta motriu:

A partir del tema triat pel treball del apartat c es presentará un recull d'activitats per a xiquets de entre 0-6 anys

El treball es presentará segons guió adjunt: 

1.     Index. 

2.     Introducció i justificacó. 

3.      Teoria del tema de la sessió

4.     Fitxes argumentades (minim 12). 

6.     Conclusions. 

7.     Bibliografia.

  • Data límit de lliurament: dos setmane després de la presentació pràctica del apartat c.

 

b. Presentacions orals i pòsters (10%)


Realització i presentació a classe de dos treballs basats en l'ampliació d'informació de temes relacionats amb l'assignatura.

Aquests treballs es concretaran al llarg del curs en les classes teòriques.

 

c. Elaboració i/o exposició de treballs (20%): 

 Elaboració i impartició d'una proposta pràctica per a nens d'educació infantil que tinga com a objectiu un dels apartats del temari: 

 La pràctica es comentarà amb el professorat una setmana abans d'impartir-la.

Nombre de components: s'establirà a l'inici de curs segons el nombre d'alumnes matriculats en l'assignatura.
  • El material a utilitzar en la sessió ha de ser sol·licitat al Servei d'Esports amb una antelació de 24 h. 

d. Assistència participativa a les pràctiques 10%: 

L'alumnat ha d'assistir i participar activament en les sessions pràctiques i complementar amb les activitats que el professorat propose. 

 

Per a ser avaluat en aquest apartat és necessari assistir al 70% de les pràctiques 

 

OPCIÓ B 

1.  L'examen teòric (70%): 

Els estudiants i estudiantes que no hagen assistit al 70% de les sessions pràctiques realitzaran un examen teòric, el qual ha de  definir el professor o professora dels continguts de l'assignatura pràctics i teòrics. És obligatori posar-se en contacte amb el professorat de l'assignatura.

2.  Resolució d'exercicis i problemes (30%): 

Realització d'un treball vinculat al programa en el qual s'estructura la matèria d'acord amb l'esquema presentat pel professorat.