Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1005 - Educació per a la Salut

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Per a la qualificació final de l'assignatura es tindrà en compte els següents aspectes:

De 100 punts:

L'examen escrit dels continguts desenvolupats durant el curs: 40 punts.

Elaboració de treballs acadèmics: 40 punts.

Observació/execució de tasques pràctiques: 20 punts.

Per a superar l'assignatura cal obtenir una qualificació global de 50 punts. Els apartats amitjanaran en una qualificació mínima en cadascun d'ells:

Examen: 20 punts.
 
Treballs: 20 punts.

Observació/execució de tasques pràctiques: 10 punts. 

No realitzar alguna de les activitats proposades suposarà la pèrdua de la part de la nota corresponebt a la dita activitat.

La qualificació corresponent als treballs s'utilitzarà en les dues convocatòries ordinàries del curs acadèmic en què  s'han realitzat aquests. En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries, l'alumnat s'ha de presentar en un altre curs acadèmic. Durant el desenvolupament d'aquest curs, no es tindrà en compte les qualificacions obtingudes en el curs anterior.

Altres aclariments:

- En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura, amb part pràctica aprovada, es conservarà la nota de pràctica només per a la segona convocatòria.

- En cas de suspendre la pràctica de l'assignatura, amb la part teòrica aprovada, es conservarà la nota de la teoria només per a la segona convocatòria. Per tant, en aquesta segona convocatòria, l'estudiantat ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura i realitzar de nou els treballs que el professorat crega convenient.

La presentació a l'examen i la realització d'un treball farà que l'estudiant o estudianta es considere presentat a la convocatòria.