Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Com una de les competències a assolir en aquesta assignatura és el treball en equip, aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar l'aprenentatge cooperatiu i continu dels alumnes. Així, una part de la nota s'obté del treball en equip en l'avaluació continuada de l'assignatura (30%) i el 70% restant s'obté del treball individual en la prova final. Els blocs a avaluar d'aquesta assignatura són dos:
 
- Avaluació contínua durant el semestre: Es realitza en equip. Inclou la resolució de casos i l'elaboració del projecte de màrqueting. El seu valor és de 3 punts. Són activitats no recuperables i la seva nota es guardarà per a la segona convocatòria ordinària. No s'exigeix ​​mínim.
 
- Prova final: Amb un valor de 7 punts i composta per: un examen escrit a meitat de semestre (valor 1 punt), un examen test al final del semestre (valor 5 punts) i una pregunta de desenvolupament sobre el projecte de màrqueting ( valor 1 punt). S'exigeix ​​un mínim de 3 punts sobre 7.
 
La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà de la manera:
 
1.- Estudiants que en la prova final hagin obtingut una nota inferior a 3 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 7): la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit.
2.- Estudiants que en la prova final hagin obtingut una nota igual o superior a 3 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 5): la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota de la prova final i la nota de l'avaluació contínua durant el semestre.
 
La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5 (sobre 10). Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presenti a l'examen escrit.
Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 3 del 13 de març de 2017. D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura en els seus dos blocs: prova final o avaluació continuada, obtindrà un zero en el bloc en el qual hagueu escrit, segons l'article nº 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI.