Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


La metodologia docent s'adaptarà a la naturalesa dels continguts a impartir durant el curs. El programa s'estructura entorn de dos grans blocs de continguts, elaboració  i anàlisi d'estats financers, que requereixen estructurar de manera diferent el procés d'ensenyament aprenentatge.


A. Elaboració d'estats financers

Aquesta part del temari té un contingut eminentment conceptual que es basa en els coneixements adquirits en les assignatures Introducció a la Comptabilitat (primer semestre de primer) i Comptabilitat Financera (primer semestre de segon curs). Per això, les primeres classes pràctiques (dues sessions) tindran com a objectiu revisar els aspectes clau d'aquestes assignatures, mitjançant la realització de supòsits pràctics de comptabilitat financera: casos ficticis, de dificultat variable, que permeten al professor recrear operacions econòmiques reals, d'una manera compatible amb el procés d'aprenentatge. El professorat dividirà les classes per grups d'estudiants, encarregant a cada grup, la realització in situ d'exercicis corresponents a un àrea temàtica concreta. Transcorregut un temps des del començament de la sessió, a determinar pel professorat, d'acord amb la càrrega de treball, un representant de cada grup resol en la pissarra la tasca encomanada, i se sotmet a les preguntes del professor i els seus propis companys i companyes de classe. En finalitzar cada setmana, el professor coordinador posa a la disposició dels estudiants la solució dels exercicis desenvolupats en les classes i, a fi de consolidar els coneixements adquirits, proposa una sèrie d'exercicis a desenvolupar per compte de l'estudiantat durant la setmana següent.

Revisats els conceptes essencials impartits en les assignatures anteriors, les classes teòriques corresponents a la primera part del temari es basen en la lliçó magistral. El professor inicia l'exposició detallant els objectius de la sessió i l'estructura fonamental de la mateixa. La classe consta de quatre blocs, a desenvolupar en vint minuts d'explicació per part del professor, més cinc minuts d'activitats a desenvolupar conjuntament amb els estudiants. Aquestes activitats consisteixen en una lectura comentada de els estats financers d'empreses reals, generalment companyies cotitzades o grans empreses no cotitzades de l'àmbit socioeconòmic de la Universitat Jaume I. En finalitzar la sessió, el professor realitza un resum dels aspectes essencials tractats durant la mateixa i explica breument els objectius de la següent sessió. El professor ha facilitat, abans de la classe, el material necessari per a facilitar un adequat seguiment de la sessió per l'estudiantat: material audiovisual i casos pràctics d'empreses. En l'aula virtual, l'alumnat disposarà d'una guia que li permetrà ampliar de forma autònoma el material subministrat pels professors. Per a això, s'indicarà a l'estudiantat, la bibliografia específica a consultar. 

Les sessions pràctiques en aquesta part del temari tenen com a objectiu fonamental que l'estudiantat aprenga a elaborar els estats fonamentals continguts en els comptes anuals. Per això, es recorrerà de nou a la realització de supòsits pràctics, que se centraran fonamentalment en l'estat de fluxos d'efectiu i, en menor mesura, en l'estat de canvis en el patrimoni net, el balanç i el compte de pèrdues i guanys. La dinàmica de les classes serà similar a la de les primeres sessions: el professor divideix la classe en grups, a cadascun d'aquests se li assigna un exercici i, transcorregut un temps, un representant de cada grup resol l'exercici en la pissarra. Els estudiants disposaran dels exercicis abans de la classe i hauran d'acudir a l'aula amb els exercicis resolts. En finalitzar cada setmana, el professor coordinador posa a la disposició dels estudiants la solució dels exercicis desenvolupats en les classes i, a fi de consolidar els coneixements adquirits, proposa una sèrie d'exercicis a desenvolupar per compte de l'estudiantat durant la setmana següent.

 

B. Anàlisi d'estats financers

La part del temari dedicada a l'anàlisi d'estats financers proporciona al professional un conjunt d'eines imprescindible per a la presa de decisions. Per això, les classes d'aquesta part del temari han d'incloure contínues referències a casos reals. Les sessions teòriques es basen en la lliçó magistral, en termes semblats a les classes de la primera part del temari, però incorporant-hi casos reals d'estudi com a activitats a desenvolupar en classe. Les classes teòriques s'estructuren en blocs temàtics de quinze minuts de durada, després dels quals el professor planteja un exercici a realitzar durant deu minuts pels estudiants a partir de dades reals d'empreses (centrats bàsicament en el càlcul d'indicadors per a l'anàlisi). Al final de la classe, el professor resumeix els continguts fonamentals de la sessió i explica breument els objectius de la següent sessió. L'alumnat acudirà a l'aula proveït de calculadora i amb una còpia impresa del material corresponent a la sessió, que ha estat prèviament carregat en la pàgina web de l'assignatura (aula virtual). El professor proporcionarà a l'estudiantat una guia  bibliogràfica perquè aquest últim puga aprofundir en els coneixements de cada tema, i redactar els seus propis materials.  

Les classes pràctiques es basaran en el mètode del cas d'estudi. Amb la suficient antelació, el professor subministrarà als estudiants els casos reals d'estudi a tractar en les sessions pràctiques. L'estudiant ha de realitzar els casos pràctics pel seu compte abans d'acudir a l'aula, on es debatran els resultats obtinguts amb el professor. Puntualment, les classes pràctiques poden consistir en la realització de supòsits ficticis, especialment quan s'aborde l'estudi dels balanços previsionales.