Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Primera convocatòria ordinària (gener) i segona convocatòria ordinària (juny)

L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que indiqui la Universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquest examen es valorarà en 7 punts sobre 10.

Durant el semestre es realitzarà un exercici teòric i / o pràctic escrit en horari de teoria. La realització de l'exercici serà voluntàri i es valorarà en 3 punts màxim. Aquest exercici constarà de preguntes teòriques que es podran respondre en forma de test o vertader / fals i / o un cas (s) pràctic (s). Aquest exercici no es recuperable en la segona convocatòria.

Per superar l'assignatura cal obtenir almenys 5 punts en el conjunt de les activitats (examen escrit i proves pràctiques). D'aquests 5 punts, com a mínim 3,5 punts hauran de correspondre a l'examen escrit. Els alumnes i les alumnes que no facin l'exercici voluntari podran obtenir com a màxim 7 punts en l'examen escrit, i superaran l'assignatura si obtenen un mínim de 5 punts en l'examen escrit.

L'alumne o l'alumna que es presenti a l'examen escrit es considerarà com presentat.