Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

I. EXAMEN ESCRIT (TEST, DESENVOLUPAMENT I PROBLEMES D'EXCEL (7 punts)

L'avaluació d'aquesta part de fonaments teòrics abastarà tres blocs:

I.1. EXAMEN TEÒRIC (5 punts):

 • Perquè l'alumnat pugui aprovar l'assignatura necessita obtenir en l'examen almenys un 2 sobre 5 punts.

I.2. EXAMEN D'EXCEL (2 punts):

 • Aquesta part computa un 2 punts de la nota final.
 • L'assistència a aquestes classes és obligatòria.
 • En l'última sessió lectiva de laboratori es realitzarà un exercici individual que computarà com a prova d'examen per a aquesta part de l'assignatura.

II. RESOLUCIÓ D'EXERCICIS, PROBLEMES I CASOS (3 punts)

II. 1 PROJECTE D'INVESTIGACIÓ: INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA BASE DE DADES (2 punts)

 • Aquesta part computa 2 punts. En aquesta nota es tindrà en compte el disseny del prototip de bases de dades (0,75 punts), l'informe justificatiu de l'estructura dissenyada (0,75 punts), i la presentació pública del treball final (0,50 punts).
 • La nota final pràctica de cada alumne reflectirà la nota assignada al seu grup i l'avaluació per la resta de membres del seu equip de la seva contribució a l'esforç col·lectiu, ponderant cada part un 50%.

II.2 QÜESTIONS TEÒRIQUES SOBRE BASES DE DADES (0,5 punts)

 • L'alumne haurà de respondre diverses qüestions teòriques sobre bases de dades el dia de l'examen de teoria. Aquestes qüestions individuals computaran 0,5 punts.

III.3 MINI-CASOS (0,5 punts)

 • Les habilitats adquirides en la resolució de mini-casos s'avaluaran a través d'un exercici pràctic que s'introduirà al final de l'examen de teoria i que computarà 0,5 punts.

CRITERIS DE SUPERACIÓ I RECUPERACIÓ

 • L'alumne haurà de treure un mínim de 2 punts (sobre 5) en l'examen teòric.
 • La suma de les parts d'Excel (2 punts), Access (2,5 punts) i Mini-Casos (0,5 punts) ha també d’aconseguir un mínim de 2 punts (sobre 5) per sumar esta nota a la nota obtinguda en l'examen teòric. No s'exigeix un mínim en cadascuna d'aquestes parts individuals. Totes aquestes proves, inclosa la del projecte d'Access, podran ser recuperades en segona convocatòria a través d'un examen.
 • La suma de Mini-Casos, Excel, Access i l'Examen Teòric ha de ser com a mínim de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.
 • A l'alumne se li podrà guardar la nota obtinguda en Examen Teòric (5 punts), Excel (2 punts), Access (2,5 punts) i Mini-Casos (0,5 punts) únicament fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.
 • L'alumne apareixerà com No presentat si no realitza l'examen teòric.
 • Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.