SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1041 - Economia Experimental

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

EA03 - Disseny i gestió de projectes.

EP12 - Comprensió i aplicació de la teoria de la decisió i els jocs en l’anàlisi econòmica.

EP13 - Comprensió del raonament bàsic en economia experimental.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els avantatges, crítiques i límits de l’economia experimental.

Conèixer els principis bàsics de la Teoria de Jocs.

Conèixer la metodologia en què es basa l’economia experimental.

Conèixer la pràctica de la implementació dels experiments dissenyats.

Conèixer la pràctica del disseny experimental.

Dissenyar treballs amb estructura de projecte, orientant-se al curt termini, amb pautes marcades.

Ser capaç de criticar les distintes concepcions d’equilibri parcial versus general.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16